Pour les agréments(wikipedia)

Samson François Walter Gieseking Kaneko Ichiro Maurizio Pollini Sviatoslav Richter