Étude in C♯ minor, Cello(wikipedia)

ALFRED

Ashkenazy

Horowitz

Paderewski

Richter