Iberia in 4 books(wikipedia)

 

Ichiro Kaneko

1)Rondena 0:01
2)Almeria 7:08
3)Triana 16:25

 

Masakazu Shiokawa

00:17:40 – Rondeña
00:24:06 – Almería
00:33:10 – Triana

 

Yuja Wang Book 2, VI