Bach Partita No. 5 in G major(wikipedia) Glenn Gould Tatiana Nikolayeva András Schiff Maria Tipo No 5 – 1 No 5-2 No 5 – 3 No 5 – 4 No 5-5 No.5-6 No.5-7