No. 9 in F minor(wikipedia) Glenn Gould Karin Kei Nagano András Schiff Zhu Xiao-Mei