Jeux d’eau, Op.30(水の戯れ)

Martha Argerich Claudio Arrau Seong-jin Cho Sumino Hayato Hüseyin Sermet