No. 9 in F minor(wikipedia)

Glenn Gould

Karin Kei Nagano

András Schiff

Zhu Xiao-Mei